Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme Metni

Kişisel veri nedir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Tarafımız, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi kanuna uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecektir. Kişisel veri yönetimi süreçlerimize ilişkin açıklamalarımız işbu metinde sunulmaktadır.

Ticari Unvan:HIZLI YANITLAR KUY. MÜC. TEKS. VE DAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
MERSİS No:0462028430300013
Adres:Divanyolu Cad. No:15/307 Sultanahmet 34122 Fatih/İstanbul
Telefon:0212 458 75 75
E-Posta:destek@bellagloria.com

1. Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni

İşbu “Bilgilendirme Metni”, HIZLI YANITLAR KUY. MÜC. TEKS. VE DAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. (“Bella Gloria”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak size bilgi vermek ve aşağıdaki hususlarda onayınızı almak amacıyla sunulmaktadır.
Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Bella Gloria olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde ve müşterilerimizin hizmetlerimizden faydalanabilmesi amacıyla, kişisel verileriniz verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin arttırılması amacı ile satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında, sosyal medya ve diğer elektronik mecralardan yapılacak kampanyalarımız ve Veri Analizi uygulamaları gibi çalışmalar kapsamında kullanılabilecektir. Bella Gloria'nın ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz işlenebilecektir.  
Bu kişisel veriler; Bella Gloria olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır. Rızanızı kaldırmanız durumunda ise kullanılmayacaktır.

3. Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Bella Gloria, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla Bella Gloria'nın faaliyetlerinin yürütülmesi, müşterilerimize hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, tedarikçiler, anlaşmalı satıcılar ve servisler, iş ortaklarımız, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

5. Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;  
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
d) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 
f) Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
g) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
h) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve 
i) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Bu kapsamda yapacağınız talepler 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yazılı olmalıdır. Bunun için, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren ve Şirketimiz tarafından internet sitesinde ( https://www.bellagloria.com ) sunulan başvuru formu ile HIZLI YANITLAR KUY. MÜC. TEKS. VE DAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. Divanyolu Cad. No:15/307 Sultanahmet 34122 Fatih/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu hizliyanitlarkuyumculuk@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Veri Sorumlusu Şirketin güncel bilgileri, her daim Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) üzerinden edinilebilecektir.

 

 

Size Özel Fırsatlar!

::after

 

::after

 

Özel Filtrelenmiş Ürün Linklerimiz

::after

 

 

 

::after